اجرای دقیق قانون نظام صنفی،نیازمند اطلاعات شفاف و جامع است