حمایت از زندانی و خانواده های آنها موجب کاهش آسیبهای فردی و اجتماعی می شود