نهاد فدرال آمریکایی خواستار وضع تحریم‌های جدید «حقوق بشری» علیه ایران شد