فن آفرینی سبب رونق اقتصاد دانایی محور و کسب و کار دانش بنیان در کشور می شود