90 پروژه مخابراتی در استان تهران به بهره برداری می رسد