استاندار قزوین:مدیریت شهری باید زمینه توسعه پایدار شهرها را فراهم کند