دستورالعمل برنامه توسعه سنواتی و ساماندهی نیروی انسانی در سال ۹۴ ابلاغ شد