شرط کارگران لوله و نورد صفا برای پایان دادن به نوزده روز اعتصاب