شهید معتمدی با رتبه ممتاز به عنوان مربی تربیتی در مدارس محروم مشغول به فعالیت شد