فرماندار قرچک: مهمترین برنامه دولت کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار است