فرودگاه‌هاي استان محدوديتي براي برقراري پرواز ندارند