تلاش اصحاب رسانه، بي سر و صدا و جهاد در راه خدا است