بسیج دانشجویی از دانشگاه سلمان فارسی کازرون تقدیر کرد