آنهایی که مدرک ندهند خودشان منشا فساد هستند/ رفع نگرانی کی‌روش