برخی مسئولان عالی رتبه نسبت به آموزش و پرورش نظر مثبتی ندارند