نحوه فعالیت شهربانان و حریم بانان منطقه 20 بررسی شد