سردار کمالی: امکان حذف شرط سربازی برای گواهینامه وجود ندارد