عابدین‌زاده در بیمارستان بستری شد/ پایان کار داود با عنوان پنجمی