جزئیات جدیدی از رابطه «جعبه سیاه مافیای نفتی» با خاندان جنجالی/ نامه‌ای که یزدان‌پناه را از زندان ن