محموله ای ۳ تنی میوه از یک دستگاه کامیون کشف و ضبط شد