احمد شهید ابزار دست غرب برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی/ ملت ایران به زانو در نمی‌آید