هاشمی شاهرودی: ایستادگی در برابر جبهه کفر از اساسی ترین اصول سیاسی شیعه است