برگزاری طرح طلیعه حضور برای طلاب خواهر استان لرستان