کمیته‌ای برای تبدیل استراتژیک مقام معظم رهبری به برنامه عملیاتی تشکیل شد