تصویر هواپیمای عربستانی در فرودگاه بن گوریون اسرائیل