مذاکره کنندگان همچون رزمندگان عمل کنند/ دولت در مقابل انتقادات پاسخگو باشد