وظیفه دانشگاه حمایت از تمام دانشجویان با تمام بینش‌ها است