مدارس صعده زیر بمباران هواپیماهای متجاوز سعودی تخریب شدند