سرکشی به خانواده شهدا در راس کارهای مسئولان قرار گیرد