مشکلات اقتصادی آزمایشگاهیان در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات سلامت