رضائیان: هواداران تیم را تشویق کنند، نه تهدید/مبارزه تا لحظه آخر ادامه دارد