رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی منصوب شد