تماشا کنید : ویدیویی تکان دهنده از جوشاندن آیفون ۶ در نوشابه گازدار !