عراق نیازمند رسانه ای است که بتواند همزیستی اجتماعی بیافریند