نشست تخصصی «رویکرد مطالعات فرهنگی به آگهی‌های تبلیغاتی»