تمام گزینه‌های روی میز دشمنان به بایگانی تاریخ رفته است