نیاز ۲.۵ میلیارد تومانی برای اجرای سامانه پایش تصویری در بروجرد