مخاطرات بسیار بالا است و گزینه جایگزین نیز بسیار شوم است/حمایت از ادامه مذاکرات