55 روستای بخش لاشار نیکشهر در قالب یک مجتمع آبرسانی می شوند