بيش از 17هزار کارگر ساختماني تحت پوشش تأمين اجتماعي استان قرار دارند