کليد طلايي جلوگيري از تصرف غيرمجاز بستر رودخانه‌ها پيشگيري است