تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/ مدیرعامل مخابرات قم جایگزین ابراهیمی شد