کارشناس یمنی: مرزهای جنوب غربی عربستان سقوط کرده است