موفقیت پل طبیعت در عرصه بین المللی و بازتاب آن در رسانه‌های خارجی