انتخابات بازرسان کانون بازنشستگان شهرستان تعران برگزار شد