اعمال جنایتکارانه داعش در منطقه جنگ شیعه و سنی نیست