بازگرداندن سارقین به صحنه سرقت در بازار تهران/تصاویر