دانشگاه شهید بهشتی، میزبان هزاره سفرنامه ناصر خسرو