مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور :برخی از وزرا و استانداران تغییر خواهند کرد