اجرای طرح بسیج همگام با همکاری سازمان جنگل ها در پنج استان کشور